Regulamin Akademii

Regulamin

obowiązuje wszystkich członków Klubu i osób zatrudnionych w „GKS Dopiewo”

§1

 1. Przystępujący do klubu zobowiązany jest do wypełnienia i podpisania Deklaracji Członkowskiej. Zawodnik, który deklaruje uczestnictwo w zajęciach zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu.

 2. Rodzice/opiekunowie podpisując formularz zgłoszeniowy potwierdzają, że dziecko nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w treningach.

 3. Członek Klubu powinien aktywnie uczestniczyć w pracach Klubu i pomagać w jak najlepszej realizacji zadań statutowych.

 4. Zajęcia treningowe, turnieje sportowe, mają charakter zajęć pozalekcyjnych i odpowiedzialność za doprowadzenie i odebranie dzieci z w/w zajęć ponoszą rodzice lub pełnoprawni opiekunowie.

§2

 1. Zawodnik zobowiązany jest:

 1. Do godnego reprezentowania Klubu na zawodach w szczególności przez działania i postawy zgodne z etyką sportową i zasadami fair-play,

 2. Być sumiennym i zdyscyplinowanym,

 3. Wykonywać tylko i wyłącznie polecenia trenera prowadzącego zajęcia,

 4. Wszelkie dolegliwości zdrowotne zgłaszać bezzwłocznie trenerowi,

 5. Szanować sprzęt, który zawodnik otrzymuje w czasie treningu,

 6. Trenować w stroju treningowym,

 7. Na sali trenować w obuwiu typu halówki na boiskach zewnętrznych w obuwiu typu korku lub turfy,

 8. Do wzorowego zachowywania się w miejscu zamieszkania, starannego uczenia się w szkole oraz do sportowego trybu życia w szerokim tego słowa znaczeniu,

 9. Do prawidłowego odżywiania się,

 10. W przypadku powołania na mecz bądź turniej być obecnym w w/w zawodach. Nieobecność zawodnika bez poinformowania i akceptacji trenera, traktowane będzie jako lekceważące podejście do obowiązków zawodnika, za które można wyciągnąć konsekwencje,

 11. Do niezwłocznego wyrobienia Karty Zdrowia Sportowca oraz regularnego jej przedłużania.

§3

 1. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się do:

 1. Poinformowania trenera prowadzącego drużynę lub kierownika grupy o każdej nieobecności dziecka na treningu,

 2. W przypadku rezygnacji z udziału dziecka w zajęciach, powiadomić trenera/kierownika drużyny prowadzącego pisemnie najpóźniej do 25 dnia poprzedzającego następny miesiąc,

 3. Nie podważania autorytetu trenera, zarówno w obecności swoich dzieci, jak i innych rodziców,

 4. Do zgłaszania się ze wszystkimi problemami, wątpliwościami indywidualnie do trenera prowadzącego rocznik,

 5. Do śledzenia stron internetowych akademii w celu pozyskiwania informacji o bieżących i przyszłych - istotnych dla funkcjonowania klubu sprawach. Umieszczenie informacji na stronie klubowej rozumiane jest jako powiadomienie i nie wymaga żadnej innej formy powiadomienia,

 6. Podczas meczów i treningów, rodzice/opiekunowie, kibice (osoby postronne) powinni przebywać na trybunach obiektu sportowego, na którym odbywają się zawody. W czasie meczu winni zachowywać się kulturalnie, akceptować wszystkie decyzje sędziego i nie obrażać drużyny przeciwnej,

 7. Do zapoznania trenera na koniec każdego półrocza z ocenami szkolnymi przedstawiając wypełniony formularz z ocenami szkolnymi lub ksero świadectwa szkolnego.

§4

 1. Skreślenie z listy członków może nastąpić w przypadku trzymiesięcznejniezgłoszonej(z wyprzedzeniem w formie pisemnej) nieobecności na zajęciach.

 2. Zgłoszenie pisemnie jest respektowane i nie wygasza członkostwa jedynie w warunkach opłacania należnych za ten okres składek statutowo-organizacyjnych.

 3. Skreślenie z listy członków może nastąpić w przypadku zalegania z opłatą składek statutowo-organizacyjnych za okres maksymalnie do trzech miesięcy lub nie rozliczenia roku kalendarzowego.

 4. Mniejsze ilościowe uczęszczanie na treningi, sparingi, zawody nie zmniejszają wysokości składki statutowo-organizacyjnej. Składka członkowska wynikająca z przynależności klubowej dziecka.

 5. Zaistniałe zdarzenia z przyczyn niezależnych od klubu nie zmniejszają wysokości składki statutowo-organizacyjnej

§5

 1. Podczas treningów, meczów oraz zgrupowań sportowych zawodnicy Klubu mają bezwzględny zakaz:

 1. Palenia wyrobów tytoniowych,

 2. Spożywania alkoholu lub bycia w stanie „po spożyciu”,

 3. Zażywania narkotyków, środków odurzających lub bycia w stanie odurzenia.

 1. W przypadku stwierdzenia faktu, iż zawodnik stawił się na trening lub mecz w stanie określonym w §5 pkt.1 zawodnik ponosi karę dyscyplinarna lub finansową, którą wysokość określa załącznik do regulaminu „Tabela sankcji i kar” zatwierdzony uchwałą Zarządu Klubu.

 2. W przypadku ponownego stwierdzenia sytuacji określonej w §5 pkt.1 zawodnik zostaje skreślony z listy zawodników Klubu oraz wykluczony z pocztu członków Klubu.

§6

 1. W przypadku ukarania zawodnika przez sędziego karą dyscyplinarną za niesportowe zachowanie się tj. dyskusja z sędzią, wulgarne zachowanie się, niestosowne zachowanie się względem przeciwnika lub kolegi z drużyny, na zawodnika zostanie nałożona kara pieniężna w wysokości przewidzianej przez Wielkopolski ZPN za każde takie zachowanie.

 2. Do czasu uregulowania kary zawodnik nie będzie mógł reprezentować barw Klubu w żadnych zawodach sportowych.

 3. Zawodnik, w którego przypadku zostanie stwierdzony fakt trenowania lub uczestnictwa w zawodach w barwach innego klubu bez wiedzy Zarządu Klubu oraz pozwolenia trenera prowadzącego, zostanie zawieszony przez Zarząd Klubu na okres od 1 do 3 miesięcy.

 4. Chęć transferu do innego klubu musi by zgłoszona w formie pisemnej w okresach tzw. okienek transferowych ogłoszonych przez PZPN (GKS Dopiewo udzieli pozwolenia na testy, warunkiem jest opłacenie wszystkich należnych składek statutowo-organizacyjnych do miesiąca testów transferowych włącznie).

 5. W razie nie zrealizowania transferu powrót do klubu jest zapewniony, jedynie wymaga się opłacenia składek za okres okresu testowania.

 6. W razie przesądzonej pewności transferu ze strony klubu pozyskującego muszą zostać wyczerpane procedury określonych przez PZPN.

§7

 1. O powołaniu zawodnika na mecz, turniej czy inne zawody będą decydować między innymi następujące czynniki:

 1. Obecność, praca i zaangażowanie na treningu,

 2. Dyscyplina zawodnika na prowadzonych zajęciach,

 3. Opłacona składka miesięczna.

 1. Rodzice/opiekunowie prawni, którzy godzą się na transport dziecka (turniej, trening), z trenerem, bądź osobami trzecimi robią to na WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 2. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na meczu, turnieju czy innych zawodach (tj. nie poinformowaniu trenera w terminie nie krótszym niż 24 godziny przed zawodami) na zawodnika może być nałożona kara dyscyplinarna lub finansowa, którą wysokość określa załącznik do regulaminu „Tabela sankcji i kar” zatwierdzony uchwałą Zarządu Klubu.

 3. Każdy zawodnik ma prawo zgłaszać swoją kandydaturę do uczestnictwa w obozach i zgrupowaniach sportowo - treningowo - wypoczynkowych, jednak ostateczna decyzja kwalifikacyjna należy do sztabu szkoleniowego klubu. O niezakwalifikowaniu dany zawodnik jest zawiadamiany pisemnie (drogą mailową), a uzasadnienie nie jest konieczne. Procedura odmowy kwalifikacji na obóz sportowy nie podlega odwołaniu.

 4. Koszty wyjazdów na obozy sportowe, turnieje zagraniczne itp. pokrywają uczestnicy, w szczególności obejmują one: ubezpieczenie, przejazdy, noclegi, wyżywienie, koszty obsługi szkoleniowców i inne niezbędne dla realizacji zadań szkoleniowych.

 5. Decyzją Zarządu Klubu koszty i opłaty wymienione w §7, pkt.4. mogą zostać częściowo lub w całości zrefundowane zawodnikowi. Dotyczyć to może jedynie tych członków Klubu, którzy są zarejestrowani, mają opłacone aktualne składki członkowskie i nie posiadają zaległych zobowiązań finansowych wobec Klubu z uwzględnieniem §8, pkt.2.

 6. Zawodnik powinien być dodatkowo ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków, kosztów leczenia i rehabilitacji z tytułu członkostwa w klubie sportowym. Rodzic zobowiązuje się do opłacenia ubezpieczenia dla dziecka, ubezpieczenie grupowe zorganizowane zostanie przez Akademię.

 7. Za rzeczy pozostawione na obozach sportowych, treningach, sparingach, turniejach w szatni czy na boisku klub nie odpowiada. Jednocześnie prosi się o nie zabieranie ze sobą przede wszystkim na treningi rzeczy wartościowych.

§8

 1. Wysokość miesięcznej składki członkowskiej corocznie określa Zarząd Klubu. Składając deklarację przynależności do Klubu, zawodnik deklaruje regularne opłacanie składek członkowskich.

 2. Składka członkowska ustalana jest w tej samej wysokości we wszystkich miesiącach kalendarzowych, włącznie z miesiącami wakacji, ferii czy przerw świątecznych.

 3. W szczególnych przypadkach członek Klubu może poprosić Zarząd o zwolnienie lub zmniejszenie składki członkowskiej. Prośbę wraz z jej umotywowaniem należy złożyć na piśmie do Zarządu Klubu.

 4. Składkę członkowską należy uregulować do 15 dnia każdego miesiąca.

 5. W przypadku nieopłacenia składki w terminie zawodnik może trenować, ale nie może brać udziału w żadnych rozgrywkach.

 6. Członek zwyczajny lub członek uczestnik w przypadku nieopłacenia składki w terminie nie ma prawa głosu czy decydowania w sprawach związanych z szeroko tego rozumianym życiem stowarzyszenia.

§9

 1. Trener bierze udział w zebraniach trenerskich.

 2. Trener prowadzi dziennik treningowy, meczowy i listę obecności, opracowuje plany organizacyjno-szkoleniowe i sporządza sprawozdania, które ma obowiązek przesłać na adres e-mail: biuro.gksdopiewo@gmail.com na koniec miesiąca kalendarzowego.

 3. Na koniec roku kalendarzowego trener jest zobowiązany przygotować sprawozdanie roczne ze swojej działalności oraz o planach szkoleniowych na rok następny.

 4. Trener dba o dobry wizerunek klubu.

 5. Trener korzysta z nowoczesnych form nauczania.

 6. Trener buduje przywiązanie zawodnika do klubu (jego barw, herbu, filozofii).

 7. Trener dokształca się (staże, konferencje, spotkania).

 8. Trener jest wychowawcą, rozumie oraz słucha dzieci i młodzież.

 9. Trener jest wzorem do naśladowania na boisku jak i poza nim.

 10. Trener zobowiązuje się zachować dyscyplinę na treningu zarówno wobec dzieci jak i rodziców, tak by stworzyć jak najlepsze warunki dla treningu. W przypadku niestosownego zachowania rodzica (pokrzykiwanie, instruowanie dziecka, itp.) – trener ma prawo poprosić osobę utrudniającą prowadzenie treningu o opuszczenie obiektu, a ostatecznie przestać prowadzić zajęcia.

 11. W przypadku choroby trener może odwołać zajęcia.

 12. W przypadku pracy w innym klubie, trener ma obowiązek poinformować o tym fakcie Zarząd Klubu.

 13. Trener pod karą zerwania w trybie natychmiastowym umowy o pracę nie może innemu klubowi przekazywać jakiejkolwiek informacji dotyczącej spraw wewnętrznych klubu.

 14. Na zaproszenie trener jest zobowiązany uczestniczyć w spotkaniach z władzami klubu.

 15. Trener ma obowiązek powołać zawodników minimum 5 dni wcześniej od daty rozpoczęcia danych zawodów lub rozgrywek

 16. Trener zwołuje zebrania z rodzicami, w celu przedstawienia wyników sportowych i ustalenia spraw bieżących w danych grupach.

§10

 1. „GKS Dopiewo” zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie, niniejszy regulamin może podlegać modyfikacjom, uzupełnieniom, rozbudowie merytorycznej, a więc obowiązkiem każdego członka klubu lub osoby zatrudnionej jest jego stałe monitorowanie. Wprowadzane zmiany czy uzupełnienia nie będą w szczególny sposób ogłaszane lub zapowiadane.

 2. Klub ma prawo do przetwarzania danych osobowych zawodnika na potrzeby własne i organizatorów imprez do których zawodnik został zgłoszony, tym samym rodzic/opiekun prawny wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka przez Stowarzyszenie „GKS Dopiewo”, która jest organizatorem Szkółki (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami) oraz na używanie wizerunku (zdjęcia) dziecka i podstawowych danych osobowych na potrzeby funkcjonowania oficjalnej strony internetowej Stowarzyszenia „GKS Dopiewo” a także wszelkiego rodzaju akcji marketingowych.

 3. Nieprzestrzeganie lub rażące naruszenie któregokolwiek z punktów regulaminu może być podstawą do wydalenia zawodnika z „GKS Dopiewo”.

 4. Wszystkie pozostałe sprawy, których nie określa niniejszy regulamin, ma prawo i obowiązek rozstrzygać Zarząd Klubu, którego decyzja jest nieodwołalna i ostateczna.

Załącznik nr 1 TABELA SANKCJI I KAR

Przewinienie

Kara dyscyplinarna

(dot. seniorów i juniorów)

Treningi, sparingi

Nieusprawiedliwiona nieobecność

Zawieszenie na 1 mecz ligowy

Palenie wyrobów tytoniowych

Decyzja trenera i Zarządu lub skierowanie sprawy do Komisji Dyscyplinarnej

Stawienie się na zajęciach w stanie po spożyciu lub w stanie odurzenia – pierwszy raz

Decyzja trenera i Zarządu lub skierowanie sprawy do Komisji Dyscyplinarnej

Rozgrywki ligowe, pucharowe, turnieje

Nieobecność na meczu bez odpowiedniego usprawiedliwienia (dotyczy zawodników powołanych na mecz)

Decyzja trenera i Zarządu lub skierowanie sprawy do Komisji Dyscyplinarnej

Palenie wyrobów tytoniowych

Decyzja trenera i Zarządu lub skierowanie sprawy do Komisji Dyscyplinarnej

Stawienie się w stanie po spożyciu lub w stanie odurzenia – pierwszy raz

Decyzja trenera i Zarządu lub skierowanie sprawy do Komisji Dyscyplinarnej

Inne przewinienia nie regulowane tabelą sankcji kar będą rozpatrywane indywidualnie przez Zarząd.

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

do góry więcej wersja klasyczna
Wiadomości (utwórz nową)
Brak nieprzeczytanych wiadomości
Shoutbox
Dołącz do rozmowy ?