Regulamin Akademii

REGULAMIN AKADEMII PIŁKARSKIEJ

GMINNEGO KLUBU SPORTOWEGO DOPIEWO

§ 1. ZASADY OGÓLNE
 

 1. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Klubu, członków uczestników oraz rodziców/opiekunów, związane z uczestnictwem dziecka w zajęciach organizowa­nych przez Klub oraz i innych przedsięwzięciach, w których Klub bierze udział.
 2. Warunkiem przyjęcia do Klubu jest przystąpienie do GKS Dopiewo jako członek uczestnik (dalej Członek Uczestnik lub Dziecko) poprzez pod­pisanie umowy członkowskiej Członka Uczestnika wraz z jej wszystkimi załączni­kami oraz posiadanie zaświadczenia od właściwego lekarza o braku przeciwwskazań do uczestniczenia w zajęciach wybranej sekcji, jeżeli jest to konieczne, i/lub zaak­ceptowanie oświadczenia o braku takich przeciwwskazań przez rodzica/opiekuna.
 3. Klub jest organizatorem zająć w zakresie sekcji sportowych i kulturalnych, uczest­niczy we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez właściwe związki sportowe, warsztatach i przedsięwzięciach kulturalnych oraz podejmuje działania dla zapewnienia wychowania, rozwoju psychofizycznego i doskonalenia sprawno­ści fizycznej i umysłowej dzieci i młodzieży.
 4. Celem działania Klubu jest:

–- Szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych w poszczególnych kategoriach
–- Uczestniczenie w zawodach sportowych w kraju i za granicą
–- Organizowanie imprez sportowych i sportowo – rekreacyjnych
–- Współdziałanie w organizowaniu szkolenia i doskonalenia kadry instruktorsko – trenerskiej
–- Organizowanie obozów sportowych, szkoleniowych i wypoczynkowych
–- Tworzenie i utrzymanie oraz zagospodarowanie terenów i obiektów sportowych
–- Propagowanie różnych form sportu i aktywnego wypoczynku, w tym także rodzinnego
–- Współpracę z władzami Gminy Dopiewo i województwa wielkopolskiego
- –Współdziałanie z instytucjami państwowymi i samorządowymi, związkami sportowymi oraz organizacjami społecznymi

 1. Członkiem Uczestnikiem Klubu może zostać każdy, jeśli Klub prowadzi zajęcia w takiej kategorii wiekowej. Zajęcia odbywają się w trybie grupowym. Klub określa ilość grup oraz ich liczebność, a także częstotliwość i długość zajęć.
 2. Zajęcia takie jak treningi, turnieje sportowe, mecze towarzyskie, warsztaty, przed­stawienia oraz inne zajęcia organizowane na obiektach wykorzystywanych przez Klub, mają charakter zajęć pozalekcyjnych i odpowiedzialność za doprowadzenie i odebranie dzieci z w/w zajęć ponoszą rodzice/opiekunowie prawni.
 3. W przypadku uczestnictwa w zajęciach poza obiektami organizowanymi przez Klub, Klub ustala z rodzicami/opiekunami prawnymi sposób transportu każdora­zowo indywidualnie.
 4. Dokładne miejsce odbywania zajęć i szczegółowy harmonogram zamieszczany jest na stronie internetowej, mediach społecznościowych oraz w programie informa­tycznym do zarządzania klubem sportowym, do którego rodzic ma dostęp i możli­wość sprawdzania informacji.
 5. Klub zastrzega sobie prawo do poddawania członków uczestników okresowym ba­daniom stanu zdrowia i testom umiejętności, które klasyfikują go do kolejnych eta­pów szkolenia, odpowiednich grup, albo do definitywnego zakończenia z nim współpracy.
 6. Na terenie obiektów sportowych Klubu obowiązuje bezwzględny zakaz spożywa­nia alkoholu i palenia wyrobów tytoniowych.
 7. Na terenie obiektów sportowych Klubu obowiązuje bezwzględny zakaz wprowa­dzania zwierząt.

§ 2. UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH
 

 1. W zajęciach organizowanych przez Klub mogą brać udział tylko członkowie uczest­nicy posiadający aktualne badania lekarskie potwierdzające brak przeszkód do uczestniczenia w zajęciach wybranej sekcji, jeżeli ile jest to wymagane.
 2. Członkowie uczestnicy, u których występują oznaki choroby lub mają otwarte ska­leczenia, nie będą dopuszczani do zajęć organizowanych przez Klub.
 3. Klub może dopuścić do zajęć członka uczestnika, który jest w trakcie wykonywania badań lekarskich, którego rodzic/opiekun prawny złożył stosowne oświadczenie w którym bierze na siebie pełną odpowiedzialność z tytułu uczestnictwa dziecka w zajęciach.
 4. Nieobecność dziecka bez poinformowania i akceptacji trenera lub instruktora trak­towane będzie jako lekceważące podejście do obowiązków, za które mogą zostać wyciągnięte konsekwencje.
 5. Członek Uczestnik zobowiązuje się do przychodzenia na zajęcia minimum 15 minut przed planowym ich rozpoczęciem.
 6. Podstawą do uczestniczenia w zajęciach wyjazdowych (takie jak mecze ligowe lub turniejowe, przedstawienia oraz wyjazdy krajowe i zagraniczne) jest regularna oraz punktualna obecność, a także zaangażowanie na zajęciach.
 7. Klub prowadzi listę obecności na zajęciach. Poziom obecności i zaangażowania w trakcie zajęć jest każdorazowo podstawą oceny członka uczestnika przez trenerów/instruktorów podczas kwalifikacji do udziału w meczach sparingowych, tur­niejowych lub ligowych lub innych przedsięwzięciach podczas których członkowie uczestnicy reprezentują Klub. Decyzję o wyborze kadry podejmuje każdorazowo tylko i wyłącznie trener/instruktor prowadzący zajęcia.
 8. Zajęcia, które zgodnie z grafikiem wypadają w święta lub dni wolne ustawowo, a także w terminach kiedy szkoły mają ferie lub inne dni wolne wyznaczone odręb­nymi przepisami nie podlegają odrabianiu. W przypadku odwołania zajęć z winy organizatora (brak dostępnej sali lub boiska, absencja trenera/instruktora) Klub zapewnia możliwość odrobienia zajęć w najbliższym dogodnym terminie dla rodzi­ców.
 9. Klub nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe zgubione lub znisz­czone podczas zajęć.
 10. Rodzice/Opiekunowie prawni ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody wyrządzone przez dzieci podczas pobytu na zajęciach organizowa­nych przez Klub.
 11. Członek Uczestnik ma kategoryczny zakaz uczestnictwa w zajęciach/treningach/testach i/lub meczach ligowych, sparingowych, towarzyskich, turniejach re­prezentując barwy innego klubu, bez zgody Klubu.
 12. Wszelka aktywność sportowa (np. Kadry Polski i województwa, zawody szkolne, zajęcia sportowe pozalekcyjne, obozy sportowe szkolne) powinna być konsulto­wana z trenerem/instruktorem prowadzącym zajęcia.

§ 3. PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKA UCZESTNIKA KLUBU
 

 1. Członek Uczestnik Klubu zobowiązuje się:
 1. godnie reprezentować barwy Klubu zarówno w trakcie zajęć, jak i w życiu co­dziennym,
 2. szanować innych uczestników zajęć, zarówno we własnej drużynie/grupie, jak i przeciwnika oraz przestrzegać zasad fair-play i dobrego wychowania,
 3. szanować i słuchać poleceń trenerów/instruktorów i innych członków i pra­cowników Klubu,
 4. dbać o koleżeńską atmosferę w zespole,
 5. wszelkie problemy należy zgłaszać trenerowi/instruktorowi osobiście lub w obecności zespołu,
 6. uczestniczyć w zajęciach w stroju określonym przez trenera/instruktora,
 7. przynosić na zajęcia odpowiedni strój i/lub obuwie odpowiednie do zajęć da­nej sekcji,
 8. w trakcie zajęć w sekcjach sportowych zdjąć zegarki, łańcuszki, kolczyki i inne ozdoby,
 9. przed, w trakcie, jak i po zajęciach na prośbę trenera/instruktora pomagać podczas rozstawiania i składania sprzętu używanego podczas zajęć,
 10. wykonywać tylko i wyłącznie polecenia trenera/instruktora prowadzącego za­jęcia,
 11. wykorzystywać wszystkie urządzenia oraz sprzęt znajdujący się na obiekcie tylko zgodnie z ich przeznaczeniem,
 12. być sumiennym i zdyscyplinowanym,
 13. w trakcie zajęć skupiać się na wykonywanych ćwiczeniach,
 14. wszelkie dolegliwości zdrowotne bezzwłocznie zgłaszać trenerowi,
 15. podczas zajęć nie kontaktować się z rodzicami/opiekunami, znajomymi i in­nymi osobami,
 16. w czasie wolnym doskonalić umiejętności poznane na zajęciach,
 17. szanować sprzęt i wyposażenie, które jest własnością Klubu, a po zakończeniu zajęć otrzymany sprzęt należy zwrócić trenerowi/instruktorowi,
 18. do bycia obecnym na meczu lub turnieju, w przypadku powołania go jako re­prezentanta Klubu przez trenera/instruktora.
 19. prowadzić higieniczny oraz zdrowy tryb życia poza Klubem.
 20. Członek Uczestnik powinien uzyskiwać jak najlepsze wyniki w nauce z wszystkich przedmiotów, a także z zachowania. W przypadku uzyskiwania przez danego Członka Uczestnika słabych wyników w nauce lub braku promocji do następnej klasy trener/instruktor w porozumieniu z rodzicami może: nie powoływać go, w przypadku sekcji sportowych, na mecze mistrzowskie i turnieje, skreślić z listy uczestników obozu, podjąć decyzję o czasowym zawieszeniu Członka Uczestnika w zajęciach, aż do momentu poprawienia ocen szkolnych. W wyjątkowych sytua­cjach brak postępów w nauce może być podstawą do zakończenia współpracy Klubu z Członkiem Uczestnikiem.
 21. Również w przypadku notorycznego i/lub rażącego nieprzestrzegania przez Członka Uczestnika poleceń trenera/instruktora, a w szczególności obowiązków określonych w części III pkt 1. niniejszego Regulaminu, trener/instruktor w poro­zumieniu z rodzicami może: nie powoływać go na mecze mistrzowskie i turnieje, skreślić z listy uczestników obozu, podjąć decyzję o czasowym zawieszeniu w zaję­ciach sportowych, aż do momentu poprawy zachowania Członka Uczestnika.
 22. Na koniec każdego półrocza Członek Uczestnik lub rodzice/opiekunowie prawni mają obowiązek zapoznać trenera/instruktora z ocenami szkolnymi przedstawia­jąc wypełniony formularz z ocenami szkolnymi lub ksero świadectwa szkolnego.

§ 4. PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH
 

 1. W trakcie zajęć (treningów, prób, itp.), zawodów i przedstawień rodzice/opieku­nowie zobowiązują się nie kontaktować się z dziećmi, ponieważ wpływa to na ich dekoncentrację.
 2. Rodzice/opiekunowie prawni nie mogą przebywać na terenie boiska treningo­wego lub na obszarze boiska na sali gimnastycznej (w przypadku zajęć sporto­wych), na sali warsztatów/prób (w przypadku zajęć kulturalno-teatralnych), prze­szkadzać trenerowi/instruktorowi w prowadzeniu zajęć, wygłaszać uwag i opinii w trakcie zajęć oraz w obecności dzieci.
 3. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązują się do nie podważania autorytetu tre­nera/instruktora, zarówno w obecności swoich dzieci, jak i innych rodziców. Ze wszystkimi problemami i wątpliwościami powinni zgłaszać się indywidualnie do prowadzącego zajęcia lub koordynatora danej sekcji. Naruszanie tych zasad spo­woduje konsekwencje wobec osób naruszających, od prośby o opuszczenie obiektu gdzie odbywają się zajęcia, po skreślenie Członka Uczestnika z listy człon­ków Klubu.
 4. Podczas meczy i treningów rodzice/opiekunowie, kibice (osoby postronne) po­winni przebywać na trybunach obiektu sportowego, na którym odbywają się za­wody (dotyczy sekcji sportowych).
 5. Rodzice/opiekunowie prawni w czasie meczu winni zachowywać się kulturalnie, akceptować wszystkie decyzje sędziego i nie obrażać drużyny przeciwnej (dotyczy sekcji sportowych).
 6. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązują się powiadomić trenera/instruktora prowadzącego drużynę o każdej planowanej nieobecności dziecka na zajęciach
 7. Podczas przedstawień rodzice/opiekunowie, widzowie (osoby postronne) powinni przebywać na widowni obiektu, na którym odbywają się zajęcia (dotyczy sekcji kul­turowych).

§ 5. PRAWA I OBOWIĄZKI KLUBU
 

 1. Klub zobowiązuje się do:
 1. posiadania przez trenerów/instruktorów aktualnych uprawnień zezwalają­cych na prowadzenie zajęć z dziećmi oraz odpowiednich badań lekarskich,
 2. zapewnienia opieki trenerskiej/instruktorskiej w czasie trwania zajęć,
 3. odpowiedniego doboru sprzętu pod względem bezpieczeństwa oraz jego przydatności do zajęć odpowiedzialny jest prowadzący zajęci,
 4. organizacji oraz stworzenia odpowiednich warunków uczestnictwa w treningach, próbach, warsztatach, rozgrywkach (turniejach), obozach oraz innych imprezach organizowanych przez Klub,
 5. niedopuszczenia do zajęć osób niemających odpowiedniego stroju (zgodnego z wytycznymi danej sekcji) oraz znajdujących się w niedyspozycji fizycznej.
 6. Klub regularnie przeprowadza spotkania z rodzicami/opiekunami w celu przedsta­wienia wyników i ustalenie spraw bieżących, a pozostałe sprawy, których nie okre­śla niniejszy Regulamin ma prawo i obowiązek rozstrzygać trener/instruktor pro­wadzący zajęcia.
 7. Zajęcia dodatkowe takie jak treningi/warsztaty indywidualne czy obozy letnie i zi­mowe są przedmiotem odrębnych projektów i regulują je odrębne umowy uczest­nictwa w tych zajęciach.

§ 6. STRÓJ SPORTOWY MECZOWY I TRENINGOWY

 1. Jeżeli Klub wskaże określoną firmę Członkowie Klubu zobowiązują się zakupić w niej strój sportowy.
 2. W przypadku przekazania przez Klub nieodpłatnie pakietu strojów rodzic/opiekun zobowiązuje się do pokrycia ich wartości w przypadku rezygnacji z członkostwa w klubie lub w przypadku skreślenia z listy członków Klubu z winy rodzica/opiekuna prawnego lub dziecka, w ciągu roku od przekazania strojów.
 3. Klub przed przekazaniem strojów przedstawi ich koszt rodzicom/opiekunom praw­nym.
 4. Obuwie i inne indywidualne akcesoria (np. ochraniacze czy rękawice bramkarskie), zapewniają rodzice/opiekunowie prawni we własnym zakresie.


§ 7. ZMIANY REGULAMINU

 1. Wszystkie sprawy, których nie określa niniejszy Regulamin rozstrzyga Zarząd Gminnego Klubu Sportowego Dopiewo.
 2. Akademia zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w Regulaminie.
 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 31 stycznia 2022 roku.

do góry więcej wersja klasyczna
Wiadomości (utwórz nową)
Brak nieprzeczytanych wiadomości
Shoutbox
Dołącz do rozmowy ?